Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

chastni uroci po wisha matematika, ikonomika, statistika za studenti

Линейна Алгебра: Матрици; Детерминанти; Обратна Матрица; Ранг на матрица;  Системи линейни уравнения. Аналитична Геометрия: Уравнения на права в равнината и в пространството;  Криви от втора степен – елипса, парабола, хиперболаЛинейно Програмиране: Симплекс метод; Графичен метод; Транспортна задача .  Диференциално смятане:  Производни;  Граници;  Изследване на функции.  Интегрално смятане:  Неопределени интеграли;  Определени интеграли;  Приложение на интегралите за пресмятане на лица, обеми. 

Индивидуална подготовка по статистика, частни уроци по статистика, онлайн уроци по статистика, задачи по статистика, домашни по статистика, Статистически редове и таблици; Абсолютни и относителни величини, Средни величини: Мода, Медиана, Средна аритметична; Статистическо Разсейване; Моменти, Асиметрия, Ексцес; Изводи и заключения;  Статистическо оценяване;  Проверка на Хипотези;  Дисперсионен анализ, Корелационен анализ, Регресионен анализ;  Индексен анализ;  Сезонни колебания;  Изглаждане на динамични статистически редове и др.

Частни уроци по теория на Вероятностите, учител по теория на вероятностите, задачи по теория на вероятностите.

Индивидуална подготовка по Финансова Математика, уроци по финансова математика, задачи по финансова математика.

Подготовка и уроци по Микроикономика, задачи по микроикономика, тестове по микроикономика, частни уроци по микроикономика.

Частни уроци по макроикономика, казуси по макроикономика, решаване на домашни по макроикономика

individual private lessons by QUONTITATIVE METHODS for students from england, spain, great britain, italy, usa, swiss, germany, netherlands