Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуална подготовка за студенти по микроикономика и макроикономика. Подготова за изпити от редовна и поправителна сесия, помощ за домашни, проекти, курсови работи по икономика.

 

1. Въведение в микроикономическата теория. Исторически обзор. Предмет. Позитивен и нормативен анализ. Функции

2. Основни проблеми на икономиката. Ресурсна ограниченост. Производствени възможности. Алтернативна цена. Икономически системи.

3.Търсене и предлагане на индивидуалните пазари. Анализ на търсенето и предлагането. Еластичност. Пазарно равновесие.

4. Полезност на благата и поведение на потребителя. Кардинален подход за изследване на потребителското поведение. Закон за намаляващата пределна полезност.

5. Ординален подход за изследване на потребителското поведение. редпочитания. Бюджетни ограничения и максимизация на потребителския избор. Влияние на доходите и цените върху потребителското поведение.

6. Организация но стопанската дейност: правна и функционална класификация на стопанските звена.

7. Производство и разходи: производствен процес. Производствена функция. Общ, среден и пределен продукт. Времеви периоди при анализ на производството. Закон за намаляващата възвращаемост. Разходите в краткосрочен и дългосрочен план.

8. Приходи и печалба: максимизация на печалбата. Точка на закриване на фирмата и критична точка. Видове печалба.

9. Съвършена конкуренция. Отраслево и фирмено търсене и предлагане. Поведение на фирмата. Съвършена конкуренция и ефективност.

10. Несъвършена конкуренция.Механизъм на възникване, организационни форми. Естествен и институционален моноп. Търсене и придлагане при чистия монопол. Социална цена. Монопол и ефективност.

11. Олигопол. Обща характеристика. Олигополистично поведение. Модели на олигопол – картел, лидерство в цената, пречупена крива на търсене и ценообразуване на база средни разходи плюс надбавка.

12. Монополистична конкуренция. Антитръстово законодателство

13. Пазар на факторите на производството. Търсене и предлагане на производствени фактори. Факторна цена. Максимизация на печалбата.

14. Пазар на труда. Обща характеристика. Индивидуално предлагане и търсене на труд. Работна заплата. Човешки капитал. Синдикати – видове и поведение. Монопсон и двустранен монопол на трудовия пазар.

15. Капитал. Лихва. Рента. Същност на капитала. Структура и видове. Изхабяване на основния капитал.

16. Пазарни недостатъци (дефекти):пазари с асиметрична информация. Проблемът “принципал – агент”.

17. Външни ефекти. Причини. Видове.Интернализация на външните ефекти. Теорема на Коуз.

18. Публични (обществени) блага. Обща характеристика. Видове. Търсене и предлагане на публични блага. Проблеми с тяхното производство и разпределение. Непазарни дефекти.