Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Видове статистически контрол на качеството и

Основни понятия в статистиката

Достъпно фирмено обучение на мениджъри, ръководители и персонал. Увод в статистическия контрол на качеството и процесите.

                      Основни понятия в статистиката

            Под разпределение на случайна величина се разбира зависимостта между възможните стойности на тази величина и съответните им вероятности. При непрекъснати случайни величини разпределението се описва с функцията f(x) - закон на разпределението. Вероятността случайната величина да попадне в зададен интервал [a,b] се определя от площта под кривата f(x) в този интервал. Законът на разпределение представлява функция и познаването на тази функция напълно описва случайната величина от вероятностна гледна точка. Често за практиката не е необходимо пълно описване на случайната величина. Достатъчно е да бъдат определени отделни числени параметри, които в известна степен характеризират разпределението на случайните величини. Например положението на случайната величина се характеризира от математическото очакване М (стойност, около която се групират стойностите на случайната величина - център на групиране), а разсейването около тази стойност се характеризира от средноквадратичното отклонение s.

Видове статистически контрол на качеството

Статистическите методи за контрол могат да бъдат разделени на две основни групи:

            · Статистически контрол на процеси (SPC - Statistical Process Control).  Това са методи, използвани в процеса на производството с цел неговото проследяване, анализиране и управление. Те съставляват т. нар. оперативен (текущ) статистически контрол. Тези методи са известни още и като статистически методи за регулиране на технологични процеси, тъй като дават възможност за своевременна намеса и отстраняване на причините, водещи до влошаване на качеството.

            · Статистически приемателен контрол (AS - Acceptance Sampling). Това са методи, използвани за установяване на съответствието на желаните с постигнатите качествени параметри на наблюдавания обект. Те се прилагат предимно за готова продукция, като предоставят възможност за оформянето на изводи относно необходимостта от вземане на мерки за подобряване на качеството.

            От друга страна статистическите методи за контрол на качеството могат да се разделят на:

            ·    статистически методи за количествени (измерими) признаци - използват се в случаите, когато стойностите на контролирания параметър на качеството са получени чрез измерване.

            · статистически методи за качествени (неизмерими, алтернативни) признаци - използват се в случаите когато се извършва само качествена оценка на съответния параметър - съответствие с изискванията ("годен") или "несъответствие с изискванията ("негоден"), отсъствие или наличие на дефекти в изделието.

            Оценката на качеството на готовата продукция се извършва чрез методите на статистическия приемателен контрол (AS), а за проследяване на протичането на технологичния процес с цел неговото регулиране се прилагат методите на статистическия процесен (текущ) контрол (SPC).