Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Всяка омпания има за цел да се разраства,да печели повече клиенти, по добри поръчки, да увеличи приходите си и икономическата си печалба. Ако мениджмънта на фирмата постига определени цели на случаен принцип, т.е. без да има контрол над плановете и целите си, то тя не може да разчита на надеждни инструмвнти за развитие като планиране, управление и контрол на процесите. Ако желаете Вашата компания да изгради печеливша политика и да целеполага реални и постижими задачи, които да носят просперитет, намаляване на загубите, управление на качеството и повишаване на приходите трябва да осигурите на персонала и мениджмънта на компанията специализиран курс по статистически контрол на процесите и тотално управление на качеството. Нашата компания може да Ви осигури достъпно и професионално фирмено обучение по статистически контрол на качеството. Предлагаме обучение в наш офис или обучение на място във Вашата организация, както и дистанционно корпоративно обучение.

 

Видове статистически контрол на качеството

            Статистическите методи за контрол могат да бъдат разделени на две основни групи:

            · Статистически контрол на процеси (SPC - Statistical Process Control).  Това са методи, използвани в процеса на производството с цел неговото проследяване, анализиране и управление. Те съставляват т. нар. оперативен (текущ) статистически контрол. Тези методи са известни още и като статистически методи за регулиране на технологични процеси, тъй като дават възможност за своевременна намеса и отстраняване на причините, водещи до влошаване на качеството.

            · Статистически приемателен контрол (AS - Acceptance Sampling). Това са методи, използвани за установяване на съответствието на желаните с постигнатите качествени параметри на наблюдавания обект. Те се прилагат предимно за готова продукция, като предоставят възможност за оформянето на изводи относно необходимостта от вземане на мерки за подобряване на качеството.

            От друга страна статистическите методи за контрол на качеството могат да се разделят на:

            ·    статистически методи за количествени (измерими) признаци - използват се в случаите, когато стойностите на контролирания параметър на качеството са получени чрез измерване.

            · статистически методи за качествени (неизмерими, алтернативни) признаци - използват се в случаите когато се извършва само качествена оценка на съответния параметър - съответствие с изискванията ("годен") или "несъответствие с изискванията ("негоден"), отсъствие или наличие на дефекти в изделието.

            Оценката на качеството на готовата продукция се извършва чрез методите на статистическия приемателен контрол (AS), а за проследяване на протичането на технологичния процес с цел неговото регулиране се прилагат методите на статистическия процесен (текущ) контрол (SPC).