Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуални уроци по микроикономика и макроикономика за студенти от България и чужбина. Помощ при разработване на курсови проекти, домапни работи, репаване на задачи по икономика, решаване на тестове, разработване на казуси и есета по икономика. За студентите, които учат в Англия, Германия, Холандия, Франция, Италия и т.н. предлагаме специализирана подготовка за изпити по икономика за чуждестранни университети с материали на Английски, пробни тестове и изпити от европейските унивверситети. Изберете удобен ден и час и запишете консултация при нас 0877 10 3008.

 

Роля на пазарния механизъм:

-        Закон и крива на търсенето

-        Закон и крива на предлагането

-        Пазарно равновесие

-        Функции на пазара

-        Пазарни дефекти

Потребителско поведение

1.     Предварителни условия на анализа

-        Потребителят е рационален

-        Предварително зададени и постоянни са цените и доходите на потребителя

-        Потребителят е склонен да похарчи целия си доход, заделен за покупката на дадена стока

-        Потребителят е информиран за качествата и цените на стоките

-        Формират се потребителски кошници

-        Консумират се аднакви по качество и количество единици от дадено благо

2.     Полезност на благата и потребителски избор

-        Дефиниция на полезността

o   Субективна категория

o   Оценка за получената на потребяване на дадено благо

o   През даден период от време и при равни други условия

-        Обща(Tu) - обща полезност която потребителя получава в консумацията на даден обем благо.

-        Средна(Au) – колко обща полезност на единица благо получаваме.  Au=Tu/Q

-        Пределна полезност(Mu) – допълнителната полезност, която се получава при добавянето на всяка допълнителна единица от благото.

-        Делта Tu/делтаQ наастване на общата полезност/нарастване на количеството