Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

2. Динамични методи

Метод на нетната настояща стойност /NPV/

Този метод оценява финансовия ефект от осъществяването на инвестицията, измерен в пари към момента на оценката
1. Определя се нормата на възвръщаемост, която се изисква отинвеститора, за да се съгласи да инвестира капитал за осъществяване наинвестиционния проект.
2. Изчислява се настоящата стойност на инвестиционните разходи.

3. Изчислява се сумата на настоящите стойности наинвестиционните разходи.

4. Изчислява се настоящата стойност на нетните парични потоци.

5. Изчислява се сумата на настоящите стойности на нетнитепарични потоци.

6. Изчислява се настоящата стойност на крайния паричен поток.
7. От сумата на настоящите стойности на нетните парични потоци/и на крайния паричен поток / се изважда сумата на настоящите стойности наинвестиционните разходи. Получава се нетната настояща стойност наинвестицията /NPV/.
8. Нетната настояща стойност се сравнява с 0. Ако нетнатанастояща стойност е по-голяма от0, проектът е ефективен; ако нетната настоящастойност е равна на 0, проектът е наминималната граница на ефективност; аконетната настояща стойност е по-малка от 0, проектът е неефективен.
 

ПРЕДИМСТВА:
 

1. Определя се нормата на възвръщаемост, която се изисква от

Инвеститора. Тази норма на възвръщаемост ще бъде използвана като норма на олихвяване за при изчисляването на бъдещите стойности на паричните потоци.

2. Изчислява се бъдещата стойност на инвестиционните разходи към края на инвестиционния период.

3. Изчислява се сумата на бъдещите стойности на инвестиционните разходи.

4. Изчислява се бъдещата стойност на нетните парични потоци към края на инвестиционния период.

5. Изчислява се сумата на бъдещите стойности на нетните парични потоци.

6. Изчислява се бъдещата стойност на крайния паричен поток