Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

 

Сравнение между модата, медианата и средната

До известна степен изборът на най-подходяща мярка на централната тенденция зависи от скалата на измерване. Ако данните са номинални, то единствено модата може да бъде подходяща. Ако данните са рангови, то подходящи мерки са модата и медианата. Когато данните са метрични (интервални или измервани по скала на отношенията), то и трите мерки са приложими. Обикновено при анализа на метрични данни е практика да се дава повече от една мярка на централна тенденция. Най-често това са средната и медианата. Вторият критерий при избора на мярка на централната тенденция е последващото използване на тази мярка. Ако целта е описателна, то трябва да се използва мярката, която най-добре описва данните. Ако се наблюдават няколко екстремални измервания, които се различават от съседните им, то медианата е по-надежден показател от средната. Ако, от друга страна, целта е да се направят изводи относно популацията на базата на информацията от извадката, изборът ще зависи от методите на статистическия извод, които ще се използват. В последния случай, средната има явни предимства. Тъй като средната предполага метричен тип скала, тя може да бъде манипулирана математически по начини, които не са приложими за медианата или модата. Сравнение между трите мерки може да се направи и визуално като те се сравнят по отношение на позицията им върху графиката на честотното разпределние. Ако разпределението е симетрично и едномодално, то средната, медианата и модата съвпадат. Асиметричните разпределения са: При ляво изтеглените разпределения средната е по-малка от медианата, която пък е по-малка от модата. Обратното съотношение се наблюдава при дясноизтеглените разпределения.