Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

КАКВО, КАК И ЗА КОГО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА - Потребности и блага


От икономическа гледна точка благо е всичко, което струва или спестява разходи и е в състояние да задоволявя човешки потребности. Благата биват свободни, икономически, смесени; материални или нематериални; ресурсни (междинни - за производствено използване) или за крайно потребление; краткотрайни или дълготрайни; взаимно допълващи се или взаимно заменгши и пр. Благата, плод на човешки труд, се наричат продукти, а продуктите, предназначени за пазарна реализация — стоки. Всички продукти са блага, но не всички блага са продукти - има и дадени от природата. Всички стоки са продукти, но не всички продукти са стоки - има и продукти за собствено потребление на производителя им. Стокова форма приемат и услугите, чиято същност се изразява в полезността на човешките дейности като такива, независимо дали имат или нямат материален носител.


Поради ограниченост на ресурсите всяка икономика, независимо от равнището на нейната развитост, стои пред три ключови проблема: какви блага да произвежда, как да ги произвежда и за кого да ги произвежда. От начина на решаването им се определят типовете икономически системи.


Какво да се произвежда


Противоречието между неограничените потребности и оскъдните ресурси (възможности) поражда проблема какво да се произвежда. То налага да се степенуват нуждите и да се избере алтернатива, която носи най-голяма изгода (за производителите) и най-голямо удовлетворение (за потребителите). Следователно отговорът на въпроса какво да се произвежда, е: това, което отговаря на потребностите ни, степенувани по важност, и на ресурсните ни възможности.


Как да се произвежда


Това е проблем, който поставя въпросите с какви ресурси и технологии; въз основа на каква собственост; с какви икономически инструменти да се работи? От технико-икономическа гледна точка, е важен изборът на ресурси и технологии. Основното значение е да се намери начин да се произвежда ефективно.


За кого да се произвежда


Този въпрос поражда и въпроса на какъв принцип да се разпределят благата. Поради ограничеността на благата, не е възможно те да се разпределят според потребностите на всекиго и затова трябва да господствува принципът за разпределение според платежоспособността.