Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Ресурсна обезпеченост и граница на обществените производствени възможности

Обществените потребности изпреварват възможностите на националното производство, поради ресурсната му ограниченост. Икономическите ограничения се отнасят не само до отделния индивид, но и до обществото като цяло. Налице са 4 осножни производствени фактора:

Земята включва природните ресурси и други обективни дадености, които обществото трансформира чрез труда в икономически блага, задоволяващи неговите потребности. Цената, която пазарът на земята компенсира собствениците на земя за икономическото й използване се нарича рента. Работната сила е съвкупността от физическите и умствени способности на индивида да произвежда икономически блага. Работната сила се реализира чрез труда, който от своя страна се измерва чрез количеството на отработените часове. Цената на трудовите услуги се нарича работна компенсация. Капиталът включва предметите и средствата (оръдията) на труда, с помощта на които се произвеждат икономическите блага. Физически капитал са сградите, машините, съоръженията, суровините и материалите, които се използват в производството и които създават новите продукти. Той се различава от финансовия капитал, под формата на акции, облигации и други ценни книжа, които също носят възвращаемост (лихва), но не са реален производствен ресурс. Предприемаческият ресурс влючва мениджърската или ръководната, иновативната функция и поемането на риска.

Съществува определена количествена и качествена права икономическа зависимост между използваните ресурси и произведения с тяхна помощ обществен продукт, която връзка се илюстрира с категорията национална производствена функция. P = (F1, F2, F3…F6), където Р е равнището на обществения продукт, а F – участието на отделните производствни ресурси.