Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуални Уроци по Микроикономика и Макроикономика  за Студенти - подготовка за изпити от редовна, поправителна и ликвидационна сесия. Помощ при изготвянето на домашни работи, курсови проекти, рвшаване на задачи по икономика. Индивидуален подход към всеки студент, внимателно обяснение на сложните задачи и теория. телефон за контакт 0877 10 3008.

ПРЕДЛАГАНЕ НА БЛАГА

Предлагането е количеството блага, които производителите могат да доставят на пазара през определен период при едно или друго равнище на цените. Определящи за предлагането са търсенето на пазара, а от друга страна - производството на блага. Те са винаги взаимно обвързани като влиянието на цената на благото върху предлагането се определя от Закона и кривата на предлагането - между цената на благата и предлагането им има права зависимост, т.е. нарастването на цената води до по-голямо предлагане, и обратно, намаляването на цената води до намаляване на предлагането, до нарастване на запасите и до свиване на производството. Правата зависимост между цената и предлаганото количество благо се нарича Закон на предлагането.

Графичният израз на зависимостта на предлагането от цената е изведен с кривата на предлагането, която показва как се променя предлагането с изменение на цената при постоянни други фактори. Изменението на цената предизвиква движение по кривата: когато цената расте — расте и предлагането, а когато цената пада — пада и предлагането.

Влияние на цените на сродни блага върху предлагането - зависимостта между предлагането на дадено благо и цените на други, сродни по ресурс, блага може да е обратна или права. Ако благата от същия ресурс поскъпват, расте алтернативната цена на даденото благо и се понасят загуби. Затова или предлагането му трябва да се ограничи или цената му да се повиши. Когато определен ресурс има алтернативна употреба, той се използва за блага, които имат по-висока цена. Влияние на отрасловия размер върху предлагането - нарастването нададен отрасъл (по различни причини) естествено води до увеличено предлагане на произвежданите блага при дадена цена. Резултатът е изместване на кривата на предлагането надясно. Влияние на технологичния прогрес върху предлагането - използването на нова техника и технология, организационни нововъведения и др.. което увеличава производителността и намалява разходите на единица продукция води след себе си до увеличаване на предлагането, при което кривата на предлагането се измества надясно. Влияние на цените на ресурсите върху предлагането - ако производствените разходи нарастват, например поради драстично поскъпване на суровината, разполагайки с определен капитал, фирмите от даден отрасъл са принудени да ограничат производството и да ограничат-предлагането си на пазара. В резултат на това кривата на предлагането се измества наляво.