Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Подготовка по Статистика за Студенти от България и Чужбина. Индивидуални уроци за подготовка за изпити, изготвяне на домашни, проекти, решаване на задачи по Статистика. Изберете си удобен ден и час и заповядайте при нас: 0877 10 3008.

 

Тренд, Сезонни колебания, Циклични колебания, Случайни колебания, Методи за изглаждане на динамични редове, Видове Прираст, Метод на верижните средни и Метод на най-малките квадрати.

 

При решаването на задачи по статистика много важен момент е, когато трябва да се определи тенденцията на развитие на изследваното явление или група от явления. Това става с помощта на различни средства за анализ,при които  изходната информация за които е представена във формата на временни статистически редове, които са подредени в хронологична последователност и са съпоставими по време, по място, по методология на изчисление и пр.

 

Случайни колебания – разглежда се действието на фактори с временен характер, които се проявяват през сравнително къси периоди от време /пример за подобни фактори са природни явления/. Случайните колебания се проявяват като отклонения от тренда.

 

Сезонни колебания – характерното при тях е, че представляват периодично повтарящи се годишни колебания. Имат относително постоянна амплитуда на колебанието. Разглеждат се подпериоди за различните години (месеци или тримесечия), предизвикани от стопанските и климатични особености на годишните времена.  

 

Тренд (тенденция на развитие) – причините, под влияние на които се формира трендът, се класифицират като съществени, закономерно действащи. Те действат през сравнително по-продължителни интервали от време. Приема се, че тренда е понятие, което включва всички елементи на изменение в изследваното явление, които определят неговото развитие.

 

Циклични колебания – периодично повтарящи се колебания в рамките на определен, сравнително по-продължителен интервал от време, най-често съдържащ няколко последователни години.

 

Елементарни измерители на развитие – общ абсолютен обем, среден абсолютен обем, абсолютни прирасти, темпове на растеж и темпове на прираст, средни темпове на растеж и прираст. Използват се за определяне на общото развитие на явлението, без да се търсят факторите, които са го предопределили. Такива величини са

 

Методи за изглаждане на статистическите редове: графичен метод, метод на прегрупирането, метод на верижните (плъзгащите се) средни и аналитичен метод (метод на най-малките квадрати).