Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 
 
Видове разходи на фирмата в краткосрочен период
 
Разходите се делят на краткосрочни и дългосрочни, постоянни и променливи, общи, средни и пределни.
 
Фирмените разходи в краткосрочен период се разделят на постоянни и променливиПостоянни разходи - размерът им не зависи от обема на производството и от факта дали фирмата работи или спре производството си за определен период от време. Пример за постоянни разходи са наеми, лихви по кредити, заплати, осигуровки и т.н. Променливи разходи - техния размер се изменя в зависимост от количеството произвеждана продукция. Пример за променливите разходи са заплати на наетия персонал, разходите за суровини и материали, за гориво и електроенергия, транспортните разходи и др. Важна подробност е, че при нулев обем на производството променливите разходи са нула, а при увеличаване на обема на производството, те нарастват.
 
Разходите на фирмата се делят още на общи, средни и пределни разходиОбщите разходи – ТС, са сумата от всички разходи за производството на даден обем продукция. Те се подразделят на общи постоянни разходи – TFC, и общи променливи разходи - TVC. Зависимостта между тях е TC = TFC + TVC.  С увеличаване на производството общите разходи се променят според размера на променливата част. Средни разходи – АТС, са разходите за единица продукция, т.е. когато общите разходи се разделят на количеството произведена продукция се получават средните разходи. Те също имат постоянна и променлива част, съответно средни постоянни – AFC, и средни променливи разходи - AVC. AFC се определят като общите постоянни разходи се разделят на количеството продукция. АVС са общите променливи разходи разделени на количеството продукция. Много важно масто заемат пределните (маржиналните) разходи - МС, защото те показват промяната на разходите, при промяна в обема на производството с единица. МС, зависят изцяло от измененията на общите променливи разходи - ТVС.
 
Зависимостите между различните видове разходи могат да се онагледят чрез техните криви. Общите постоянни разходи - ТFС, не зависят от обема на производството и затова се представят чрез права, успоредна на абсцисната ос. Общите променливи разходи - TVC, има S-образна форма, която показва действието на закона за намаляващата възвращаемост. Кривата на общите разходи – ТС, е вертикална сума от кривите на постоянните и променливите общи разходи и затова има същата форма и наклон, както кривата на ТVC. Криви на средните и пределните разходи. В краткосрочен период кривите на средните и пределните разходи са с U - образна форма.