Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Уроци по микроикономика и макроикономика за студенти. Подготовка за изпити от редовна и поправителна сесия. Индивидуален подход към всеки студент и внимателно обяснение на сложните задачи и теория. Помощ при изготвяне на курсови проекти, домашни работи и тестове, решаване на задачи. Изберете удобен за Вас ден и час и запишете Вашия индивидуален урок 0877 10 3008. 

Закон за търсенето и крива на търсенето

Цената е най-важният фактор, от който зависи търсенето на една стока. Увеличаването на цената означава увеличаване на алтернативните разходи за купувача. Връзката между търсенето и основните фактори, които го определят се описва чрез функцията на търсенето: QD = f ( Pi, Y, Рс, Т, Еc, Nс), където: QD е търсеното количество от стоката, Рi - цената на стоката, Y - потребителския доход, Pc - цените на другите стоки, T - потребителските вкусове, Ec - очакванията на потребителите , Nс - броят на купувачите на дадения пазар. Потребителя ограничава своите покупки, когато цената на стоката расте и може да се определи, че е налице обратна зависимост между равнището на цената на стоката и търсените количества от нея. Така според закона за търсенето, при равни други условия, увеличаването на цената на една стока води до намаляване на търсените количества от нея. И обратно, при по-ниска цена се търсят по-големи количества от стоката.

Ефектът на дохода

Когато цените на стоките се увеличават или спадат това се отразява върху реалния доход на потребителите. Ако цените растат, реалният доход намалява и потребителите имат възможност да купуват по-малко стоки. Съответно, при спадане на цените, реалната покупателна сила на потребителите се увеличава и те са в състояние да купуват повече стоки.

Ефектът на заместването

Действа поради обстоятелството, че основната част от стоките имат своите заместители в потреблението, т.е. потребителите се стремят да заменят относително по-скъпите стоки с техните по-евтини заместители.