Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Регресионен Анализ

Изберете си удобен ден и час и запишете индивидуален урок по статистика за студенти - подготовка за изпити, контролни, тестове, курсови проекти и домашни работи по статистика телефон 0877 / 10 3008 или www.i-edu.info

Ролята на Регресионния анализ е значима защото чрез него се характеризира формата на връзката между явленията и се дава количествено описание на влиянието на явлението фактор върху явлението резултат. Индивидуалните урои по статистика в учебен център www.i-edu.info дават възможност на всеки студент по статистика да се подготви максимално добре за изпитите по статистика. Частните уроци по статистика са за всеки който има нужда от внимателно разясняване на сложните задачи и теория по статистика на разбираем за него език.

Регресионният анализ дава възможност да се направи регресионно уравнение y = a + b.x. Чрез което да с е намерят параметрите а и б и така да се изчислят теоретичните значения на резултативния признак. Параметърът а се нарича свободен член на регресионното уравнение и показва отрезът от ординатната ос между координатното начало и пресечната точка на регресионната линия с ординатната ос. Уроците по статистика които са проведени внимателно и задълбочено водят до отлични резултати на студентите на изпити, тестове, контролни. Можете да запишете индивидуален урок по статистика на телефон 0877103008.

Параметърът б се нарича регресионен параметър и е много важен за статистическите анализи и изводи, тъй като показва с колко единици се променв явлението-резултат при промяна на явлението-фактор с една единица. Х са стойностите на признака-фактор. На базата на тези стойности се прави система линейни уравнения и се намират параметрите а и б. Най-често използван е методът на най-малките квадрати. Индивидуалната подготовка по статистика под формата на частни уроци по статистика лесно и бързо води до повишаванв на успеха и знанията на студентите.

В статистиката се изучават зависимости между поне две явления. Наи-често се работи с извадки на базата на които се правят изводи за генералната съвкупност. Но това предполага наличие на грешки в предвиждането и изводите, поради което се прилагат различни методи и коефициенти за постигане на максимално точен резултат от статистическите проучвания.