Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Видове променливи

В статистическаята теория важен е въпросът за различните видове променливи на базата на които се правят статистическите анализи и изчисления. Посочените в следващите абзаци основни видове променливи са класифицирани в каква степен върху резултатите от даден тип величина могат да се извършват различни математически операции като броене, сравняване или събиране. По тази логика при чисто номиналните променливи могат да се броят, резултатите от наблюдението по ординална величина дава възможност извадката да се подреди според степента на притежаване на измерваната характеристика, а в случаите когато величината е интервална или абсолютна, могат да се пресмятат средни стойности и дисперсии.

1. Номинални променливи - променливи, при които са налице определен брой категории, които се различават чрез техните имена. Номиналните променливи участват като фактори в дисперсионния анализ.

 2. Ординални променливи - променливия  при които резултатите от наблюденията могат да бъдат сравнявания но има възможност единствено за сравнение между резултатите на различните индивиди, но не може да се интерпретира количествено различята между отделните групи. Работи се с ранговете на отделните статистически единици вместо с техните натурални стойности.

 3. Интервални променливи - променливия, за които интервалите между резултатите могат да се интерпретират. Интервалните скали имат основно значение за психологическите изследвания, тъй като в масовия случаи в практиката резултатите от психологическите тестове се разглеждат като интервални променливи. 

   4. Абсолютни променливи - интервални променливи, при които има нулева точка на измерването /пример възрастта, доход, тегло, ръст, кръвно налягане и др./. Този тип променливи се разглеждат като измерени по т.нар. скала на отношенията.

  5. Дискретни променливи - които могат да приемат предварително известни фиксирани стойности.

  6. Индискретни променливи - наричат се непрекъснати променливи и могат да приемат стойности от цял интервал.

  7. Метрични променливи - физиологически показатели и изобщо всички променливи, за които разполагаме с инструмент за измерване. Номиналните и ординалните променливи се наричат понякога категорийни.

 

Индивидуални Уроци по Статистика за Студенти

Предлагаме индивидуални уроци по статистика за студенти, специализиран курс за студенти по психология, администрация и управление, маркетинг. Подготовката е индивидуална и е съобразена с личните възможности на всеки студент.

Предлагаме помощ за разработване на курсови проекти по статистика, домашни по стстистика, подготовка за тестове по статистика. Уроци по статистика за индивидуална и успешна подготовка. Запишете индивидуален урок по статистика на телефон 087710 3008 или на сайт www.i-edu.info