Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

При необходимост студентите да се подготвят за изпити по Статистика много често имат задачи за Индекси. Този раздел от статистиката е труден и има много особености във всяка отделна задача. Затова индивидуалната подготовка по статистика за студенти е незаменима за успешното представяне на изпитите. Уроци по статистика за студенти изучаващи Психология, Счетоводство, Администрация и управление, чуждоезиково обучение , Икономика и др. Опитни и практикуващи преподаватели, спокоен подход на обяснение на трудните задачи и теория. Достъпни цени и индивидуална програма за всеки студент.

Динамични индекси на обеми

Изчисляването на динамични индекси на обеми се свежда до измерване на относи­телното изменение във определени фактори. Тяхното конструиране е в пряка връзка със съизмеримостта на единиците на наблюдава­ната съвкупност.

Ако е осигурена съизмеримост в натурално изражение, динамиката в количествата може да се представи чрез агрегатен множествен индекс на обем.

В реалността обаче съизмеримостта в натурално изражение се постига сравнително трудно, поради което се използват съизмерители за /базисен период/ и Съизмерител /отчетен период/.