Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуална и групова подготовка по Статистика за студенти. Помощ при подготовка за контролни през семестъра, тестове, изготвяне на домашни работи и курсови проекти по статистика. Специализирана подготовка за успешно вземане на изпити по статистика в университета от редовна и поправителна сесия.

 

1.Стандартни стойности и нормална крива

-          Стандартни стойности: изчисляване на стандартни стойности, свойства на стандартните стойности, преобразуване на стандартните стойности, претеглена средна веричина на няколко теста;

-          Нормална крива: стандартна нормална крива и използване на стандартна крива.

 

2.Корелация и измерване на взаимовръзки

-          Корелационен коефициент, смисъл и значение на корелацията, посока и големина на взаимовръзката, изчисляване на корелационния коефициент /формула заизчисляване в общия случай/;

-          Фактори, които оказват влияние върхуразмера на коефициента на корелация: хомогенност на групите, размер на групите, линейност;

-          Интерпретация на коефициента на корелация: скала на r и интерпретация на r при дисперсия.

 

3.Видове коефициенти на взаимовръзка

-          Скали на измерване: видовете скали се различават по своите признаци, но също такаимат и сходни характеристики, Номинална скала /дискретна дихотомна скала/; Номинална скала /непрекъсната дихотомна скала/; Рангова скала; Интервална скала; Скала на отношенията.

-          Корелационни коефициенти: Пирсън, Спирмън, Кендал, коефициент на контингенция, бисериален коефициент.

 

4.Статистическо оценяване и изготвяне на статистически изводи

-          Метод на случайната извадка;

-          Вероятност и вероятностно разпределение; Нормална крива;

-          Извадкови грешки, Извадкови разпределения, разпределение на извадкова средна;

-          Статистическа проверка на Хипотези: формулиране на хипотеза, ниво на значимост;

-          Оценяване на популационни параметри: Точкови оценки и Интервални оценки, Доверителни интервали.

 

Индивидуални частни уроци по статистика за висока успеваемост и съобразени с Вашите лични възможности и потребности и Курсове по статистика за цялостна и планова подготовка за изпити по статистика. Специална подготовка на студенти изучаващи психология и статистика – статистика за психолози. Изберете си удобен дени час и заповядайте при нас в учебен център www.i-edu.info