Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуална подготовка по статистика за студенти. Специализирана подготовка по статистика за психолози. Индивидуални частни уроци и курсове по статистика подготовка за изпити. Примерни теми изучавани по статистика, за които можем да ви подготвим успешно:

Раздел 1: Статистическо изучаване

-          Статистическа съвкупност, признаци, единици, основни понятия, обект на изучаване.

-          Видове измерителни скали.

-          Видове статистически изучавания.

Раздел 2: Статистическо наблюдение, статистическа групировка и статистически анализ

-          Какво представлява стътистическото наблюдение, видове, план за ппровеждането му, основни грешки.

-          Видове статистически таблици, видове групировки, етапи.

-          Видове статистически анализ и основни понятия и зависимости

Раздел 3: Графични статистически изображения

-          Смисъл, същност и елементи на най-често използваните статистически изображения за сравняване на величини, разпределения на определена съвкупност, разглеждащи развитието на определенени явления, относно връзките между отделните понятие и статистически изображения описващи териториалното разположение на разглежданите явления.

Раздел 4: Абсолютни и относителни величини и статистически разпределения

-          Основни видове и характеристики на абсолютните величини.

-          Видове относителни статистически величини: за динамика, за структура, за план, на интензивност, териториални величини и координационни величини.

-          Видове, характеристики и същност на емпиричните разпределения.

Раздел 5: Средни веричини – Алгебрични и Неалгебрични

-          Основни характеристики на средните величини, видове средни величини.

-          Алгебрични средни величини: средна аритметична, средна хармонична, средна геометрична, средна квадратична, седна биквадратична.

-          Формули за общо съотношение на средни алгебрични величини.

-          Неалгебрични средни величини: Мода, Медиана, Квартили, Средна разлика.

Изберете удочен ден и