Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

 

За Вас СТУДЕНТИ,

 

За разлика от училище, в своето следване всеки Студент е подложен на сериозна промяна в начина на преподаване, начина на учене и изпитване през сесията. Най-често това се проявява при студенти, учещи в чужбина или завършили езикови и хуманитарни гимназии. Много често това води до притеснение и стрес относно трудните изпити и малкото време за подготовка. Случва се да нямате време да посещавате всички лекции, пропуснали сте материал или просто имате проблем с разбирането на материала ???

 

Решение:

 

►  Индивидуална подготовка съобразена с Вашите лични възможности и потребности самостоятелно или с колега !!! 

​► Специализирана подготова за изпити от редовна, поправителна и ликвидационна сесия за Студенти от България.

► Специализирана подготовка за Студенти от Германия, Англия, Холандия, Италия, Швейцария ...

► Изготвяне на Курсови проекти, домашни работи, решаване на задачи.

 

Резултат:

 

► Внимателно обяснение на сложните понятия и задачи, запълване на пропуски в знанията, натрупване на нови знания, качествена подготовка за изпитите, индивидуален подход към всеки.

 

Предмети:

 

1. Линейна Алгебра:

- Матрици;

- Детерминанти;

- Обратна Матрица;

- Ранг на матрица;

- Системи линейни уравнения;

- и други.

 

2. Аналитична Геометрия:

- Уравнения на права в равнината и в пространството;

- Криви от втора степен – елипса, парабола, хипербола;

- и други.

 

3. Линейно Програмиране:

- Симплекс метод;

- Графичен метод;

- Транспортна задача;

- и други.

 

4. Диференциално смятане:

- Производни;

- Граници;

- Изследване на функции.

 

5. Интегрално смятане:

- Неопределени интеграли;

- Определени интеграли;

- Приложение на интегралите за пресмятане на лица, обеми и дължини на криви.

 

6. Статистика:

- Статистически редове и таблици;

- Абсолютни и относителни величини

- Средни величини: Мода, Медиана, Средна аритметична;

- Статистическо Разсейване;

- Моменти, Асиметрия, Ексцес;

- Изводи и заключения;

- Статистическо оценяване;

- Проверка на Хипотези;

- Дисперсионен анализ,

- Корелационен анализ,

- Регресионен анализ;

- Индексен анализ;

- Сезонни колебания;

- Изглаждане на динамични статистически редове и др.

 

7. Теория на Вероятностите

8. Финансова Математика

9. Микроикономика.

10. Макроикономика.

11. QUONTITATIVE METHODS