Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

 

За Вас СТУДЕНТИ,

 

За разлика от училище, в своето следване всеки Студент е подложен на сериозна промяна в начина на преподаване, начина на учене и изпитване през сесията. Най-често това се проявява при студенти, учещи в чужбина или завършили езикови и хуманитарни гимназии. Много често това води до притеснение и стрес относно трудните изпити и малкото време за подготовка. Случва се да нямате време да посещавате всички лекции, пропуснали сте материал или просто имате проблем с разбирането на материала ???

 

Решение:

 

►  Индивидуална подготовка съобразена с Вашите лични възможности и потребности самостоятелно или с колега !!! 

​► Специализирана подготова за изпити от редовна, поправителна и ликвидационна сесия за Студенти от България.

► Специализирана подготовка за Студенти от Германия, Англия, Холандия, Италия, Швейцария ...

► Изготвяне на Курсови проекти, домашни работи, решаване на задачи.

 

Резултат:

 

► Внимателно обяснение на сложните понятия и задачи, запълване на пропуски в знанията, натрупване на нови знания, качествена подготовка за изпитите, индивидуален подход към всеки.

 

Предмети:

 

1. Статистика; Статистика за Психолози; Иконометрия;

2. Основи на финансите;

3. Корпоративни финанси;

4. Микроикономика;

5. Макроикономика;

6. Теория на Вероятностите;

7. Комбинаторика;

8. Висша Математика:

 

1. Линейна Алгебра:

- Матрици;

- Детерминанти;

- Обратна Матрица;

- Ранг на матрица;

- Системи линейни уравнения;

- и други.

2. Линейно Програмиране:

- Симплекс метод;

- Графичен метод;

- Транспортна задача;

- и други.

3. Диференциално смятане:

- Производни;

- Граници;

- Изследване на функции.

4. Интегрално смятане:

- Неопределени интеграли;

- Определени интеграли;

5. Статистика:

- Статистически редове и таблици;

- Абсолютни и относителни величини

- Средни величини: Мода, Медиана, Средна аритметична;

- Статистическо Разсейване;

- Моменти, Асиметрия, Ексцес;

- Изводи и заключения;

- Статистическо оценяване;

- Проверка на Хипотези;

- Дисперсионен анализ,

- Корелационен анализ,

- Регресионен анализ;

- Индексен анализ;

- Сезонни колебания;

- Изглаждане на динамични статистически редове и др.