Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Специализиран Курс:

За Средни и Висши Ръководители на Организации.

Статистически контрол на процесите!!!

 

Статистическият контрол на процесите (SPC) означава използването на статистически техники в контрола на процесите. Чрез прилагането на този подход организациите събират и обработват информация за състоянието на процесите, така че да могат да действат превантивно, като по-този начин избягват възможните загуби. Този метод се ползва с голяма популярност по цял свят повече от 50 години. 

 

Понякога имаме толкова много информация, че ни трябва средство, за да отсеем зърното от плявата. Понякога нямаме нищо – тогава трябва да открием информацията, затова ни трябва SPC.

 

Умението да "четем" данните, които получаваме всеки ден и от всякъде, ни помага да сме винаги адекватни и да вземаме по-верни решения за това, което предстои. Според източника на получаване, данните имат различен характер. Той зависи от изискванията на клиентите ни и от това как произвеждаме до това какво и как сме поръчали на доставчиците.

 

Оценка на важността на добре структурираната и годна за използване информация.  Избор на подходящ статистически метод във всяка ситуация. Прилагане на статистически методи за вземане на решения. Представяне на данни и резултати от анализи (таблици, графики, зависимости). 

 

ТЕМАТИКА:

1: Класически методи за взимане на решение:

Диаграми на процеса, Чек листове, Хистограми, Парето анализ, Причинно-следствена диаграми на Ишикава, Контролни карти

2: Kонтролните карти:

Как да ги четем, kога, какви контролни карти са ни необходими, кои параметри.

3: Входящ контрол:

Партидата приемлива ли е, или не? Количествени параметри. Качествени параметри.  Построяване на регресионен модел.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Посредством комбиниране на лекции, дискусии, работа с конкретни примери самостоятелно и в екип, се цели да се развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката от обучаемите:


•Познаване на основните принципи, на  SPC;


•Разбиране на целта и начина на приложението му на практика; 


•Познаване на основните статистически техники, които се прилагат SPC.