Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 
Метод на Гаус-Жордан за намиране на обратна матрица
 
При този метод се започва с матрицата (A|E ), където E е еди-ничната матрица от същия ред както A. Чрез елементарни преобразувания само върху редовете на цялата матрица (A|E) на мястото на A трябва да се получи E . Тогава на мястото на E ще стои обратната матрица A−1 на A.
 
(A|E ) ∼ ... ∼ (E |A−1).
Елементарните преобразувания върху редовете включ-ват:
 
- разместване на редове;
- умножаване на ред с число, различно от нула;
- умножаване на ред с число и прибавянето му към друг ред.